KAENG KRACHAN TIME ATTACK 2009 วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2552 (อัพเดทกำหนดการแข่ง)

การสนทนาใน 'Circuit Racing' เริ่มโดย Circuit, 22 สิงหาคม 2009

< Previous Thread | Next Thread >
 1. Circuit

  Circuit Member Super Moderator

  208
  1
  18
  KAENG KRACHAN TIME ATTACK 2009

  1. กติกากำหนดลักษณะการแข่งขัน (Sporting Regulations)
  1.1. รายละเอียดทั่วไป
  1.1.1 ผู้รับรองการแข่งขัน : ราชยานยนต์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  โทร : 02-939-5770-3 Website : www.raat.or.th
  1.1.2 ผู้ดำเนินการแข่งขัน : สนามแก่งกระจาน เซอร์กิต
  Website : www.kaengkrachancircuit.com
  1.1.3 ผู้จัดรายการแข่งขัน : สนามแก่งกระจาน เซอร์กิต
  Website : www.kaengkrachancircuit.com

  1.2. จุดมุ่งหมายของการแข่งขัน
  1.2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ในกีฬาแข่งขันรถยนต์ (Motorsports Technology) และความรู้ในสมรรถนะของรถยนต์ที่ดัดแปลงเพื่อการแข่งขัน (Race-car Performance)
  1.2.2 เพื่อส่งเสริมกีฬาแข่งขันรถยนต์ และสนับสนุนนักกีฬาแข่งรถยนต์เพื่อความเป็นเลิศ
  1.2.3 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทีมแข่งและผู้สนับสนุนกีฬายานยนต์

  1.3. รูปแบบการแข่งขัน
  1.3.1 เป็นการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรูปแบบการประลองความเร็วเพื่อทำสถิติในสนามปิด (Circuit Time Attack) โดยมีการจับเวลารอบคัดเลือกเพื่อสรรหารถแข่งชั้นแนวหน้าในรุ่นต่างๆ จำนวนหนึ่ง มาจัดเรียงลำดับการวิ่งเพื่อหาผู้ชนะประจำรายการในสนามแข่งแก่งกระจาน เซอร์กิต
  1.3.2 รับรองการแข่งโดย ร.ย.ส.ท. ในสถานะภาพ Club Race

  1.4. คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
  กรรมการควบคุมการแข่งขัน : ตามใบอนุญาตจาก ร.ย.ส.ท.
  ผู้อำนวยการแข่งขัน : นาย สมชาย ศรีจิรารัตน์, นาย เอกประวัติ เพ็ชรรักษ์
  นายสนาม : นาย ชยพล มาคล้าย
  เลขาธิการ : นาย สราวุธ จีนไชยะ
  หัวหน้าชุดกรรมการจับเวลา : นาย สราวุธ จีนไชยะ
  หัวหน้าชุดกรรมการตรวจสภาพ : นาย โจเคน เนาว์ถิ่นสุข

  1.5. กำหนดการแข่งขัน
  วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2552

  1.6 สถานที่
  สนาม แก่งกระจาน เซอร์กิต จ.เพชรบุรี

  1.7 กำหนดเวลารับสมัคร
  1. ทีมแข่งที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขัน KAENG KRACHAN TIME ATTACK 2009 จะต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครตามที่แจ้งไว้ทุกประการและชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่กำหนด
  1.1 อนุญาตให้ใช้รถแข่ง 1 คัน ต่อนักแข่งได้ไม่เกิน 2 คน (สมัครเป็น 2 เบอร์)
  1.2 อนุญาตให้นักแข่ง 1 คน ขับรถแข่งได้ไม่เกินกว่า 2 คัน
  2. การแข่งขัน KAENG KRACHAN TIME ATTACK 2009 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2552 ถึงวันพุธที่ 16 กันยายน 2552
  3. ทีมแข่งทุกทีมที่ร่วมทำการแข่งขันต้องจ่ายค่าสมัครในวันสมัครเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท ต่อ 1 หมายเลขที่สมัครเข้าทำการแข่งขัน
  4. การแข่งขัน KAENG KRACHAN TIME ATTACK 2009 จะไม่มีการรับสมัครหน้างาน

  1.8 เอกสารประกอบการรับสมัคร
  1. ใบสมัคร (ลงนามจริงตามบัตรประชาชนหรือ Passport โดยนักแข่ง)
  2. รูปถ่ายหน้าตรงของเจ้าของทีมและนักแข่ง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ
  ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  3. สำเนาทะเบียนบ้านหรือ Affidavit of Residence ของนักแข่ง
  4. สำเนาบัตรประชาชนหรือ Passport ของนักแข่ง
  5. ใบอนุญาตขับรถแข่งทางเรียบระดับชาติหรือนานาชาติ เกรด A, B, C และใบอนุญาตเฉพาะวันแข่ง ที่ออกให้โดย ร.ย.ส.ท.
  6. หนังสือรับรองจากผู้ปกครองของนักแข่ง (ในกรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ)
  7. ใบรับรองแพทย์สำหรับนักแข่ง (ไม่เกิน 60 วัน นับถึงวันแข่งขัน)

  1.9 สถานที่รับสมัคร
  สนามแก่งกระจาน เซอร์กิต www.kaengkrachancircuit.com โทร : เอกประวัติ 08-6333-6666, สมชาย(เฮียเพ้ง) 08-1833-1777, อรรถพล(พล) 08-6619-9274

  1.10 รุ่นการแข่งขัน
  1.10.1 Under 1500 เป็นการแข่งขันรถยนต์ สำหรับนักแข่งที่ถือใบอนุญาตขับรถแข่งทางเรียบที่ออกโดย ร.ย.ส.ท. และรถยนต์ที่ใช้แข่งขันต้องเป็นไปตามกฎข้อบังคับ
  1.10.2 Under 1600 เป็นการแข่งขันรถยนต์ สำหรับนักแข่งที่ถือใบอนุญาตขับรถแข่งทางเรียบที่ออกโดย ร.ย.ส.ท. และรถยนต์ที่ใช้แข่งขันต้องเป็นไปตามกฎข้อบังคับ
  1.10.3 Under 2000 เป็นการแข่งขันรถยนต์ สำหรับนักแข่งที่ถือใบอนุญาตขับรถแข่งทางเรียบที่ออกโดย ร.ย.ส.ท. และรถยนต์ที่ใช้แข่งขันต้องเป็นไปตามกฎข้อบังคับ
  1.10.4 Open Silhouette & AWD เป็นการแข่งขันรถยนต์ สำหรับนักแข่งที่ถือใบอนุญาตขับรถแข่งทางเรียบที่ออกโดย ร.ย.ส.ท. และรถยนต์ที่ใช้แข่งขันต้องเป็นไปตามกฎข้อบังคับ
  1.10.5 Open Automatic เป็นการแข่งขันรถยนต์ สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ขออนุญาตขับรถแข่งเฉพาะในวันแข่ง
  1.10.6 Euroclubrace Pro เป็นการแข่งขันรถยนต์ สำหรับสมาชิกชมรม Euroclubrace ที่ขออนุญาตขับรถแข่งเฉพาะในวันแข่ง
  1.10.7 Euroclubrace Am เป็นการแข่งขันรถยนต์ สำหรับสมาชิกชมรม Euroclubrace ที่ขออนุญาตขับรถแข่งเฉพาะในวันแข่ง

  1.11 การเข้าร่วมการแข่งขัน
  1.11.1 ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกคน ต้องเคารพการตัดสินใดๆของกรรมการควบคุมการแข่งขันจาก ร.ย.ส.ท.
  1.11.2 ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกคน ต้องมีใบอนุญาตขับรถแข่งทางเรียบจาก ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และต้องยื่นเอกสารต่างๆ ตามข้อ 1.8 ให้กับผู้จัดการแข่งขันก่อนวันพุธที่ 16 กันยายน 2552
  1.11.3 ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องปฏิบัติตามกติกา มารยาทที่ดีของการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ หากผู้สมัครหรือทีมแข่งท่านใดประพฤติตัวไม่เหมาะสม ก่อการทะเลาะวิวาท ปฏิบัติตนอย่างไม่มีน้ำใจนักกีฬา นอกจากถูกลงโทษตามกติกาแล้ว ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมแข่งขันในคราวต่อๆ ไป โดยนักแข่งเป็นผู้รับผิดชอบความประพฤติของทีมงาน
  1.11.4 กำหนดการแข่งขัน 1 วัน (ช่วงเช้า : ตรวจเอกสารการสมัครแข่งขัน ตรวจสภาพรถแข่ง ซ้อมฟรี ช่วงบ่าย : ทำการแข่งขันประลองความเร็วเพื่อหาผู้ชนะ)

  1.12 สัญญาณธง
  สัญญาณธงทั้งหมดในสนามแข่งจะเป็นไปตามกติกาสากล แต่สำหรับการแข่งขันแบบประลองความเร็วสัญญาณธงหลายสัญญาณจะใช้บังคับเฉพาะช่วงเวลาซ้อม และรอบคัดเลือกซึ่งรถแข่งหลายคันร่วมใช้สนามพร้อมกันเท่านั้น ส่วนในรอบการวิ่งทำสถิติคราวละคันเดียวในสนาม จะใช้สัญญาณธงน้อยกว่าการแข่งทั่วไป
  ธงเหลืองโบก - อันตรายมาก เตรียมพร้อมในการหยุด ห้ามแซงโดยเด็ดขาด
  ธงเหลืองโบกพร้อมป้าย SC - อันตรายมากและมีรถ Safety Car นำขบวน ให้เตรียมพร้อมที่จะหยุด และขับตามรถ Safety Car ห้ามแซงรถคันใดโดยเด็ดขาด
  ธงเหลืองยก - ระมัดระวัง ห้ามแซง
  ธงเหลืองแถบแดง - มีน้ำมันบนพื้นสนาม ให้หลบหลีกในจุดนั้น
  ธงฟ้ายก - รถแข่งที่เร็วกว่าเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็ว
  ธงฟ้าโบก - รถแข่งที่มาเร็วกว่าตามมาใกล้มาก และจะแซงได้ทุกเวลา
  ธงขาว - รถช้าหรือรถพยาบาลหรือรถช่วยเหลืออยู่ในสนาม
  ธงดำครึ่งขาว - ขับรถอย่างไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาในสนาม (เพื่อเป็นการเตือน)
  ธงเขียว - พ้นข้อห้ามธงเหลือง (ทางแข่งปรกติ)
  ธงดำ/วงกลมสีส้มและหมายเลข - ตัวรถแข่งตามหมายเลขมีปัญหากรรมการเรียกเข้าพิทในรอบต่อไป
  ธงตาหมากรุก - จบการแข่งขันโดยสมบูรณ์แบบ (Chequered Flag)
  ธงแดง (ณ ศูนย์ควบคุม) - ให้นักแข่งหยุดการแข่งขันทันที
  ธงดำและหมายเลข - รถแข่งหมายเลขนั้นต้องออกจากการแข่งขัน

  1.13 การตรวจสภาพรถแข่ง
  1.13.1 หมายเลขรถแข่งทุกรุ่นจะเริ่มตั้งแต่ 1 ถึง xxx ทีมแข่งที่สมัครก่อน เลือกหมายเลขได้ก่อน
  1.13.2 รถแข่งทุกคันต้องมี "ยางฝน" จำนวน 4 เส้นต่อ 1 คัน (ยกเว้นรุ่น Open Automatic) สำหรับกรณีฝนตกในช่วงเวลาการซ้อม และ/หรือ รอบคัดเลือก (รอบทำสถิติจะดำเนินการเฉพาะภายใต้สภาพอากาศปกติเท่านั้น)
  1.13.3 ทีมแข่งมีหน้าที่นำรถแข่งเข้าไปตรวจสภาพในวันที่และเวลาที่กำหนดไว้ หากไม่สามารถมาตรวจสภาพตามกำหนดเวลา ผู้สมัครหรือผู้จัดการทีม (ที่มีใบอนุญาตผู้จัดการทีมประจำปี 2552 ยกเว้นรุ่น Open Automatic อนุญาตผู้จัดการทีมที่ไม่มีใบอนุญาต) ต้องขออนุมัติจากนายสนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำรถแข่งเข้าตรวจสภาพเป็นกรณีพิเศษ
  1.13.4 รถแข่งทุกคันต้องผ่านการตรวจสภาพ ก่อนการซ้อม, การจับเวลา, การแข่งขัน
  1.13.5 การซีลในจุดต่างๆ ทุกจุดจากกรรมการตรวจสภาพ ต้องทำให้เสร็จก่อนการจับเวลารอบคัดเลือก
  1.13.6 หากหมดเวลาการตรวจสภาพ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนนักแข่งและรถแข่ง นอกจากเป็นกรณี Force Majeur โดยต้องทำหนังสือขออนุญาตจากกรรมการควบคุมการแข่งขันเสียก่อน
  1.13.7 หลังการแข่งขันรถแข่งทุกคันต้องถูกส่งไปเก็บบริเวณตรวจสภาพเพื่อตรวจพิสูจน์สภาพอีกครั้ง

  1.14 ความปลอดภัยในสนามแข่ง
  1.14.1 นักแข่งที่ลงซ้อมและแข่งขันต้องมีอุปกรณ์สำหรับการแข่งขัน คือ หมวกกันน็อก ชุดแข่ง, ถุงมือ รองเท้า เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัยที่กำหนดไว้ในกติกาตามมาตรฐาน FIA (ยกเว้นรุ่น Open Automatic อนุญาตให้ใช้เบาะนั่ง และเข็มขัดนิรภัยสแตนดาร์ด)
  1.14.2 ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันต้องมีบัตรผ่าน (Race Pass) ที่ผู้จัดการแข่งขันมอบให้คล้องคอในตำเหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา ส่วนทีมงานช่างอนุญาตให้พันข้อมือ
  1.14.3 รถยนต์ที่วิ่งผ่าน Pit Lane ทุกคัน ต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 60 km/h และรถยนต์ที่วิ่งผ่าน Paddock ทุกคัน ต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 10 km/h
  1.14.4 ในวันแข่งขัน บริเวณ Pit Area ถูกกำหนดให้กับรถแข่งเท่านั้น
  1.14.5 หลังจากจบการใช้สนามตามกำหนดเวลาการแข่งขันแต่ละช่วง ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนำรถใดๆ ลงไปวิ่งในทางวิ่งในสนาม ยกเว้นรถของกรรมการที่กำลังปฏิบัติงาน หากมีชิ้นส่วนใดๆ ของรถแข่งตกอยู่ในสนามให้แจ้งกรรมการควบคุมทางวิ่ง
  1.14.6 ระหว่างกำหนดเวลาการแข่งขัน หากนักแข่งท่านใดประสบอุบัติเหตุ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรรมการประจำจุดนั้นๆ อย่างเคร่งครัด
  1.14.7 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสั่งหยุดการแข่งขัน ในระหว่างการซ้อม หรือรอบคัดเลือก หรือรออบทำสถิติ หรือหลังการตีธงแดง ห้ามผู้ใดลงไปในสนามแข่งขัน ยกเว้นกรรมการที่กำลังปฏิบัติหน้าที่
  1.14.8 หลังเกิดอุบัติเหตุ รถแข่งที่เกิดอุบัติเหตุรวมถึงอุปกรณ์ประจำตัว จะถูกตรวจสอบจากกรรมการตรวจสภาพอีกครั้ง
  1.14.9 นักแข่งและผู้เกี่ยวข้องที่ไม่เชื่อฟังเรื่องกฎข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย ผู้จัดแข่งประลองความเร็วขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน

  1.15 ประชุมนักแข่ง
  นักแข่งทุกคนต้องเข้าร่วมการประชุมนักแข่งตามเวลาที่กำหนด และต้องอยู่ร่วมประชุมจนจบการประชุม หากไม่ร่วมประชุมนักแข่ง จะไม่ได้เข้าร่วมการจับเวลารอบคัดเลือก

  1.16 การซ้อมและการจับเวลารอบคัดเลือก
  1.16.1 นักแข่งต้องทำการซ้อมตามเวลาที่จัดให้เท่านั้น
  1.16.2 ถ้าต้องหยุดการซ้อม หรือหยุดการจับเวลา ด้วยเหตุผลของความปลอดภัย นายสนามสามารถหยุดการซ้อมหรือการจับเวลาได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องขยายเวลาเพิ่ม
  1.16.3 ระหว่างการซ้อมหรือการจับเวลา ถ้าได้รับสัญญาณธงแดงให้นักแข่งชะลอความเร็ว และนำรถเข้าพิท รอฟังคำสั่งจากนายสนามต่อไป
  1.16.4 การจับเวลารอบคัดเลือก (Qualifying) รถแข่งทุกคันในรุ่นเดียวกันจะเข้าทางแข่ง (Track) พร้อมกัน นักแข่งในแต่ละคันควรเลือกทิ้งระยะห่างจากคันหน้าให้มากพอที่จะทำความเร็วได้ดีโดยไม่ต้องแย่ง "Line" กับรถคันหน้า รถแข่งที่ทำเวลาดีที่สุดจะได้อยู่ในลำดับวิ่งทำสถิติหลังสุด หากรถแข่งสองคันทำเวลาได้เท่ากัน คันที่ทำเวลานั้น ได้ทีหลัง จะถูกจัดลำดับวิ่งทำสถิติก่อน
  1.16.5 ในรุ่นที่มีจำนวนรถมาก นายสนามอาจพิจารณาให้แบ่งการจับเวลาออกเป็น 2 กลุ่ม หรือมากกว่านั้น แล้วจึงนำผลทุกรอบคัดเลือกในรุ่นนั้นมารวมเพื่อจัดลำดับการออกสตาร์ทในรอบทำสถิติ
  1.16.6 หากมีฝนตกช่วงใดช่วงหนึ่งหรือทั้งวัน จะไม่มีการเลื่อนกำหนดการซ้อมและรอบคัดเลือกแต่ละรุ่น รถแข่งแต่ละรุ่นต้องลงซ้อมและ/หรือลงจับเวลารอบคัดเลือกโดยใช้ยางฝน
  1.16.7 รถแข่งที่ไม่ออกวิ่งในรอบคัดเลือกจะไม่มีสิทธิ์ลงทำการแข่งขัน การผ่อนผันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนายสนามและกรรมการควบคุมการแข่งขัน ทั้งนี้ต้องทำหนังสือแจ้งต่อนายสนามเพื่อพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถลงวิ่งในรอบคัดเลือกได้

  1.17 การจัดลำดับในรอบการวิ่งทำสถิติ
  1.17.1 รถแข่งที่ทำเวลาได้ช้าที่สุดในรุ่น ให้เข้าไปวิ่งทำสถิติในช่วงแข่งขันก่อนและไล่เรียงขึ้นมาตามลำดับความเร็ว
  1.17.2 หลังการจับเวลารอบคัดเลือก นักแข่ง / รถแข่งที่ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อทำสถิติต้องทำหนังสือแจ้งต่อนายสนามโดยเร็วที่สุดหรือไม่เกิน 45 นาทีหลังประกาศผลรอบคัดเลือก
  1.17.3 หากเครื่องยนต์มีปัญหาหลังการจับเวลารอบคัดเลือก อนุญาตให้แจ้งนายสนามเพื่ออนุมัติเปลี่ยนเครื่องยนต์ได้ แต่ต้องถูกปรับลำดับสตาร์ทขึ้นไปวิ่งเป็นคันแรกในรอบทำสถิติ ทั้งนี้ต้องนำเครื่องยนต์ที่มีปัญหาไปตรวจสภาพด้วย

  1.18 การแข่งขันในรอบทำสถิติ
  1.18.1 รถแข่งแต่ละคันออกรถจากจุดสตาร์ทโดยสัญญาณไฟ และถือสัญญาณไฟเป็นการเริ่มกระบวนการวิ่งทำสถิติ
  1.18.2 รถแข่งทุกคันจะต้องมาที่จุด Dummy Grid ก่อนถึงเวลาแข่งขันในรุ่นนั้นๆ 15 นาทีเพื่อติดตั้งอุปกรณ์จับเวลา
  1.18.3 การออกรถแต่ละคันมีขั้นตอนดังนี้
  1.18.3.1 รถแข่งทุกคันมีสิทธิ์ใช้สนามแข่งคันละ 1 รอบต่อ 1 Section กล่าวคือ ออกปากทาง Pit-out เป็นรอบ Out-lap จอดที่กริดสตาร์ท ออกตัวตามสัญญาณธง (Standing Start) ตัดเส้น Start/Finish ครั้งที่ 1 นาฬิกาจับเวลาเริ่มจับเวลา สิ้นสุดการจับเวลาเมื่อรถผ่านเส้น Start/Finish ในครั้งที่ 2 (Flying Finish) และวนไปตามทางวิ่งในสนามเป็นรอบ In-lap เพื่อกลับเข้าสู่บริเวณจุด Park Ferme โดยใช้ช่องทาง Pit-in
  1.18.3.2 การแข่งขันทั้งหมดแบ่งออกเป็น 3 Section Sectionที่1 ใช้สนาม 1 ก.ม. Sectionที่2 ใช้สนาม 2.4 กม. และ Section ที่ 3 ใช้สนาม 2.9 กม. โดยผลการแข่งขันจะนำเวลาจากทั้ง 3 Section มารวมกัน รถแข่งคันใดใช้เวลาน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะ
  1.18.3.3 การแข่งขันในรอบทำสถิติจะดำเนินการเฉพาะภายใต้สภาพอากาศปกติเท่านั้น

  1.19 การจัดอันดับสถิติและประกาศผลการแข่งขัน
  1.19.1 รถแข่งที่สามารถทำเวลา Best Combined Laps ได้ต่ำที่สุดจะถูกจัดอันดับก่อน
  1.19.2 รถแข่งต้องผ่านเส้น Start/Finish ครั้งที่ 2 ด้วยกำลังเครื่องยนต์เท่านั้นจึงจะได้รับการจัดอันดับ

  1.20 รางวัลการแข่งขัน
  1.20.1 สำหรับการแข่งขันทุกรุ่น มีรางวัลดังนี้ (ไม่มีการแบ่งเกรดนักแข่ง)
  อันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล
  อันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล
  อันดับที่ 3 ถ้วยรางวัล
  อันดับที่ 4 ถ้วยรางวัล
  อันดับที่ 5 ถ้วยรางวัล

  1.21 การโฆษณาและตำแหน่งสติ๊กเกอร์บังคับ
  1.21.1 ผู้เข้าแข่งขัน สามารถติดสติ๊กเกอร์โฆษณาได้ทุกประเภทสินค้าทั้งบนรถและชุดแข่ง ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับผู้สนับสนุนรายการ และไม่ขัดต่อกฎหมายการแพร่ภาพทางโทรทัศน์ หรือขัดต่อศีลธรรมและกฎหมาย
  1.21.2 รถแข่งที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องติดสติ๊กเกอร์ผู้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันให้ถูกต้องตามตำแหน่งที่ระบุไว้ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

  1.22 การประท้วง
  การประท้วงต้องปฏิบัติตามกติกาสากล (FIA International Sporting Code) โดยทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร ยื่นต่อนายสนามเพื่อเสนอต่อกรรมการควบคุมการแข่งขัน
  1.22.1 การประท้วงส่วนประกอบภายนอกรถแข่งทั้งหมดที่มองเห็น ต้องประท้วงก่อนเวลาทำการแข่งขันไม่น้อยกว่า 30 นาที
  1.22.2 การประท้วงอื่นๆต้องประท้วงหลังเวลาประกาศผลการแข่งขันแล้วไม่เกินกว่า 30 นาที
  1.22.3 ค่าธรรมเนียมในการประท้วงการแข่งขัน
  1.22.3.1 การประท้วงเทคนิคของตัวรถ 10,000 บาท
  1.22.3.2 การประท้วงผลการแข่งขัน 10,000 บาท
  หมายเหตุ
  1. ค่าธรรมเนียมในการประท้วงการแข่งขันต้องเป็นเงินสดเท่านั้น
  2. ผู้ประท้วงจะได้รับค่าธรรมเนียมคืน หากการประท้วงนั้นเป็นจริงหรือเป็นผลต่ออันดั

  1.23 การอุทธรณ์
  การอุทธรณ์ใดๆ อันสืบเนื่องจากผลการประท้วงที่กรรมการควบคุมการแข่งขันเป็นผู้พิจารณานั้น ต้องยื่นต่อราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร.ย.ส.ท) ภายใน 2 วันทำการหลังจากวันแข่งขัน พร้อมค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ใน NCR
  หมายเหตุ : ร.ย.ส.ท. จะไม่คืนค่าธรรมเนียมข้างต้น ไม่ว่าการอุทธรณ์นั้นจะเป็นผลหรือไม่ก็ตาม

  1.24 มารยาทของนักแข่ง
  1.24.1 นักแข่งหรือทีมแข่งจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของผู้จัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
  1.24.2 นักแข่งหรือทีมแข่งจะต้องเชื่อฟังกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน นายสนามและกรรมการควบคุมการแข่งขันจาก ร.ย.ส.ท. โดยเคร่งครัด
  1.24.3 นักแข่งมีหน้าที่ในการป้องกันและระวังมิให้เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุร้ายต่อผู้อื่น ตลอดช่วงระยะเวลาการแข่งขัน

  1.25 บทลงโทษ
  1.25.1 การขับรถแข่งโดยประมาท ไม่มีมารยาท ไม่มีน้ำใจนักกีฬา ในระหว่างการซ้อม และรอบคัดเลือก ที่ร่วมใช้สนามแข่งพร้อมกันหลายคัน จนเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย บาดเจ็บ ออกจากการแข่งขัน หรือเสียชีวิต นักแข่งผู้นั้นจะต้อง ออกจากการแข่งขัน และอาจถูกห้ามลงแข่งในรายการแข่งขันต่อๆ ไป
  1.25.2 นักแข่งที่ใช้วาจาไม่สุภาพ ด่าทออย่างหยาบคายกับกรรมการหรือนักแข่งคนอื่น ให้ ออกจากการแข่งขัน และอาจถูกห้ามลงแข่งในรายการแข่งขันต่อๆ ไป
  1.25.3 ซีลของผู้จัดการแข่งขันทุกจุดในรถแข่ง นักแข่งและทีมแข่ง เป็นผู้รับผิดชอบ หากพบการฉีกขาดหรือชำรุดหลังรอบคัดเลือกแต่ก่อนรอบทำสถิติ จะถูกปรับเวลา 10 วินาที หากตรวจพบหลังรอบทำสถิติ กรรมการจะเปิดตรวจทันที
  1.25.4 การทำผิดกติกาเทคนิคที่มีผลต่อสมรรถนะของรถแข่ง แม้เพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่ง จะถูกปรับให้ออกจากการแข่งขัน (DQF)
   
 2. Circuit

  Circuit Member Super Moderator

  208
  1
  18
  2. ??ԡҡ?˹??ѡɳ?ö?? (Technical Regulations)
  2.1 ??蹢ͧö?觷ҧ???º
  2.1.1 ö?觷ҧ???º??? Under1500, Under1600, Under 2000, Open Automatic ??ͧ??ö¹????١??Ե?????ͨ?˹???????Ѻ??ҹ????? ???ժ?????蹢ͧ?????????????˹????ѵ?ҡ?ü?Ե?????¡??? 2500 ?ѹ??ͻ?
  2.1.2 ö?????? Open Silhouette & AWD ??ö????ͻԴ???١???ҧ???????????????Ѻ?觢ѹ??੾?? ??е?ͧ???ٻ??????¹Ẻ (Silhouette) ?ҡö¹?????ժ?????蹢ͧ?????????????˹?觷???ըӹǹ??ü?Ե???????????¡??? 500 ?ѹ ??͹حҵ????͡Ẻ??ШѴ???ç???ҧ?? Space-frame ???? Monocoque ????Ҩ?????͡??Ƕѧ???Ӣ?鹨ҡ??ʴع??˹ѡ?ҷ?᷹??
  2.1.3 ö?????? Euroclubrace Pro ??? Am ?页ԡҢͧ???? Euroclubrace

  2.2 ??͡?˹?????ǡѺ????ͧ¹??
  2.2.1 ͹حҵ?????????ͧ¹???ҧ?????ͨҡ??Ƕѧ??
  2.2.2 ͹حҵ?????????ͧ¹?? 4 ?ٺ, 5 ?ٺ, 6 ?ٺ, 2 ??????, ???? 3 ?????? ?к???÷ӧҹ 4 ?ѧ??? ?ش???Դ???????¹ (Spark Ignition ??????ͧ¹??ູ?Թ) ???ͨش???Դ?¡???Ѵ (Compression Ignition ??????ͧ¹?????)
  2.2.3 ????Ѻ??? "Under" ??ͧ??Ш??ʹ??º???ҡ?? (Naturally Aspirated) ?????ء?к͡?ٺ????ԧ??????ʺ??͡????ͧ¹??
  2.2.4 ????Ѻ??? Open Silhouette & AWD ???ӡѴ??Ҵ?????ء?к͡?ٺ???͡?û?Ш??ʹբͧ????ͧ¹?? (???ͧ????Թ 6 ?ٺ ???? 3 ??????)
  2.2.5 ????Ѻ??? Open Automatic ???ӡѴ??Ҵ?????ء?к͡?ٺ
  2.2.6 ͹حҵ??????к??Դ?Դ?????Ẻ??µ??????Ẻ?üѹ (㹡óշ????Ẻ?üѹ ?е?ͧ?????üѹ?ͧ?????駪ش)
  2.2.7 ͹حҵ???????¹?ŧ ??Ѻ??ا ??????䢪????ǹ???仹????
  2.2.7.1 ?????ʹ?????????·????ٺ (Intake and exhaust ports)
  2.2.7.2 ????? (Valve)
  2.2.7.3 ?????ʻ?ԧ (Valve-spring)
  2.2.7.4 ?????ʻ?ԧ??෹???? (Valve-spring-retainer)
  2.2.7.5 ????١??????????? (Camshaft)
  2.2.7.6 ??ͧ?Ѻ?? (Cam-sprocket)
  2.2.7.7 ?١?ٺ ?????ǹ?١?ٺ (Piston and Rings)
  2.2.7.8 ??ҹ?ٺ ??СҺ?ͧ (Connecting Rod and Bearings)
  2.2.7.9 ????????§ ??СҺ?ͧ (Crankshaft and Bearings)
  2.2.7.10 ?????????????Ẻ?δ???? (Header)
  2.2.7.11 ͹حҵ????͡Ẻ??ШѴ?ӷҧ??Ңͧ?ҡ?????????ͧ¹?? (Air-intake) ??????
  2.2.7.12 ͹حҵ???????ͧ?Ǻ?????÷ӧҹ?ͧ????ͧ¹?? (Electronic Control Unit) ????????
  2.2.7.13 ͹حҵ??????????¹?? ??????????????????¹???
  2.2.7.14 ͹حҵ???????ǩմ????? ?ӹǹ???㴡???
  2.2.7.15 ͹حҵ??????к?????к????????????????
  2.2.7.16 ͹حҵ???ӡ?ôѴ?ŧ?١?ҧ??????ͧ ??????????ͧ????????Ѵ??ǹ???????Ҩҡ?ç?ҹ (¡?????? Open Silhouette & AWD)
  2.2.7.17 ???·???????µ?ͧ?͡????ö???ʹ?ҹ??ҧö??ѧ???˹?????м??Ѻ ???ͧ??????????Ǵ?觢ͧ??Ƕѧ
  2.2.7.18 ͹حҵ?????੾?з?????? (Mild-steel ???? Stainless-steel) ?ӷ???????·???к?
  2.2.7.19 ??ͧ??˹??дѺ?????ѧ?ͧ????????µ?ͧ????Թ 113 dB-A ???Ѵ??ҧ?ҡ???·???????? 0.5 ???? ??§?͡??ҹ??ҧ???ö????? 45 ͧ?ҷ???ͺ????ͧ¹?? 4,500 ?ͺ??͹ҷ? ?Ѻ???????????Ѻ?????ͺ?Ѵ???͡??????ش????觢ѹ ?¤ӹ֧?֧???ú?ǹ??ͪ?????????§ ??к??ѭ?ѵԢͧ?ҧ?Ҫ???
  2.2.7.20 ö?????? Euroclubrace Pro ??? Am ?页ԡҢͧ???? Euroclubrace

  2.3 ??͡?˹???Ҵ???????ҧ
  2.3.1 ͹حҵ??????????ء??????
  2.3.2 ??? Under 1500, Under 1600, Under 2000 ͹حҵ?????ǧ???????Թ 17 ???? ???ҧ????Թ 9 ????
  2.3.3 ??? Open Silhouette & AWD ?????? Open Automatic ???ӡѴ??Ҵǧ??????ͤ??????ҧ
  2.3.4 ???͹حҵ??????ҧ????Ѻ????੾?? (For Racing Only) ???ҧ Slick
  2.3.5 ͹حҵ??????ҧ????鹷???¹ DOT ?ء??Դ (?ѡ?? DOT ??????麹????ҧ)
  2.3.6 ??ͧ???ҧ?????ͷ??????????? 仵?Ǩ??Դ ??Ҵ ??? Mark ?ҧ??͹??èѺ?????ͺ?Ѵ???͡

  2.4 ??͡?˹??ѡɳ??ç???ҧ??е?Ƕѧ
  2.4.1 ö?觷ء?ѹ (¡?????? Open Automatic) ??ͧ???ç?????????????ç???ҧ (Roll-cage) ?????ͺ?ء??ҹ?ͧ???Ѻ??????ͧ????? ?ç???ҧ????ͧ???ҧ??鹨ҡ????????˹??Ƿ???բ?Ҵ??鹵?? 1.500?-OD x 0.083??Wall ???? 38.1mm-OD x 2.0mm-Wall (?????ҧ?ԧ?Ը??͡Ẻ??С???ִ??СѺ??Ƕѧ??? FIA Appendix-J Article 253.8)
  2.4.2 ͹حҵ?????ºѧ?Ź ???͢???ٻ?ѧ?Ź???¹Ẻ??????ʴع??˹ѡ??
  2.4.3 ͹حҵ????͡Ẻ??Т???ٻ?ѹ??˹????Сѹ????ѧ??????ʴع??˹ѡ??
  2.4.4 ??е? ?ҹ?Ѻ ??С?͹?Ѵ ??ͧ?繪????ǹ?????Ш???蹵?Ƕѧ???? ??зӧҹ???????? (Functional)
  2.4.5 ??Ш??ѧ??˹?? ??ͧ?? Laminated-glass ??ǹ??Ш???ѧ ??С?Ш???ҧ ?Ҩ?? Laminated-glass ???????? Polycarbonate ???ö???٧ (?? "Lexan" ??????º???)
  2.4.6 ͹حҵ????͡Ẻ??ШѴ??ἧ˹?һѴ???ͤ????дǡ??͡?õԴ????ҵ??Ѵ?????Է??ͧö?? (¡?????? Open Automatic)
  2.4.7 ???ͧö??ʹ???Ф?????Ǫ?ǧ??? (Wheelbase) ??ͧ???????????????Ҿ????????͹حҵ?????????????ʴػԴ ?ѧ ??ͺ ???ͤ????????ǹ? ¡??鹩?ǹ?ѹ??????͹?????????ͷ??????????ҹ?? (¡?????? Open Silhouette & AWD)
  2.4.8 ͹حҵ???ö?觷ء?ѹ?Դ??駻ա??ѧ????դ?????? (Span) ????Թ???? 1500 ?.?. 㹵??˹觷??????٧?Թ???Ҩش?٧?ش?ͧ??ѧ?????? Roll-cage (¡?????? Open Automatic)
  2.4.9 ö?????? Euroclubrace Pro ??? Am ?页ԡҢͧ???? Euroclubrace

  2.5 ??͡?˹?????ǡѺ?к??觡??ѧ
  2.5.1 ???ӡѴ?к??觡??ѧ????Ѻ?ء??? ¡?????? Open Automatic ????ͧ???к?????? Automatic ??ҹ??
  2.5.2 ö?????? Euroclubrace Pro ??? Am ?页ԡҢͧ???? Euroclubrace

  2.6 ??͡?˹?????ǡѺ?к????????
  2.6.1 ???ӡѴ?к????????

  2.7 ??͡?˹?????ǡѺ?к??ѹ????͹
  2.7.1 ???? Under 1500, 1600, 2000 ??? Open Automatic ???͹حҵ??????????ʹѴ?ŧ???˹觨ش?ִ?ش??ع?ͧᢹ?Ǻ??? (Control-arm) ?к??ѹ????͹????ç???ҧ??Ƕѧ (Chassis mounting points) ???? "ᾪ?ǧ??ҧ (Sub-frame)" ?ҡ???˹???? ??????ö??????ǹ????͡Ẻ??зӢ?鹷?᷹??
  2.7.2 ??? Open Silhouette & AWD ???ѧ?Ѻ?к??ѹ????͹
  2.7.3 ͹حҵ????? Shock-absorber ??????㴡?????????
  2.7.4 ͹حҵ???????¹??ʻ?ԧ???ͺ??к͡ Shock-absorber (Coil-over) ᷹ʻ?ԧ???Shock-absorber ?????
  2.7.5 ͹حҵ???????¹??Ҵ???͡ӨѴ?????ǹ?ѹ?ŧ (Stabilizer-bar)
  2.7.6 㹡óշ????????ժ????ǹ?ѹ?ŧ?ҡ?͹ ͹حҵ????͡Ẻ?Ѵ?ӵԴ????? ???ͧ???к????
  2.7.7 ͹حҵ??????к??ѹ????͹???Ǻ?????????ͧ??
  2.7.8 ͹حҵ??????к??ѹ????͹???ѡ?觻?Ѻ?ͧ????????ҧ?Ѻ??
  2.7.9 ö?????? Euroclubrace Pro ??? Am ?页ԡҢͧ???? Euroclubrace

  2.8 ??͡?˹?????ǡѺ?к????????
  2.8.1 ͹حҵ??????????ʹ????????ҧ?ѡ?觡Ѻ Pit ??
  2.8.2 ???͹حҵ?????????â??????к???÷ӧҹ?ͧö?? ?????ҧö?觡Ѻ Pit (Telemetry)

  2.9 ??͡?˹?????ǡѺ??????ԧ
  2.9.1 ͹حҵ???????????ԧ????????????Ѻ????ͧ¹???ѹ?һ??????ء??????
  2.9.2 "?ѧ?ѡ??????ԧ" (Accumulator-tank) ??ͧ?繶ѧ???з???դ?????????Թ 2 ?Ե? (¡?????? Open Automatic ???ѧ?Ѻ?ѧ?ѡ??????ԧ)
  2.9.3 ö?????? Euroclubrace Pro ??? Am ?页ԡҢͧ???? Euroclubrace

  2.10 ??͡?˹?????ǡѺ?к???ͧ?ѹ????????Ѻ
  2.10.1 ö?觷ء?ѹ (¡?????? Open Automatic) ??ͧ???ç?????????????ç???ҧ (Roll-cage) ?????ͺ?ء??ҹ?ͧ???Ѻ??????ͧ????? ?ç???ҧ????ͧ???ҧ??鹨ҡ????????˹??Ƿ???բ?Ҵ??鹵?? 1.500"-OD x 0.083"?Wall ???? 38.1mm-OD x 2.0mm-Wall (?????ҧ?ԧ?Ը??͡Ẻ??С???ִ??СѺ??Ƕѧ??? FIA Appendix-J Article 253.8)
  2.10.2 ???Դ?????????੾??????Ѻ?ѡ????§????????? (?ѡɳШ????????ԸյԴ?????????ö?? ?????仵????͡?˹??ͧ FIA Appendix-J Article 253.16) (¡?????? Open Automatic)
  2.10.3 ???Դ???????Ѵ?????? (Safety-belt) ??ͧ?ըش?ִ????ӡ??? 5 ?ش????Ѻ?ѡ?? (????Ƿҧ㹢?͡?˹??ͧ FIA Appendix-J Article 253.6) (¡?????? Open Automatic)
  2.10.4 ???Դ??駶ѧ?Ѻ??ԧ?ö?觷???èػ???ҳ?ͧ??ôѺ??ԧ?????¡??? 2.4 ?Ե? ???? 2.0 ???š??? ????????????ͧ???Ѻ ???͵?ͧ????ǩմ????ҴѺ??ԧ???ҧ???? 2 ?ش (????dz??ͧ????ͧ??к???dz?ѧ??????ԧ???Ͷѧ?ѡ??????ԧ) (¡?????? Open Automatic)
  2.10.5 ö?觷ء?ѹ??ͧ????Է??Ѵ俵Դ??駺???dz??ͧ???Ѻ?????¹͡???ö ??е?ͧ?Դ?ѭ?ѡɳ??????繪Ѵਹ (¡?????? Open Automatic)
  2.10.6 ö?????? Euroclubrace Pro ??? Am ?页ԡҢͧ???? Euroclubrace


  ?͡??????͹?仾???? ????ö??ǹ???Ŵ??ҡ???Ṻ??ҹ??ҧ???
   
 3. nicecar

  nicecar New Member Member

  468
  15
  0
  ถ้ารถพร้อมก็ไปครับ สนามมันส์ดี
   
 4. โอ๋ RACING GARAGE

  โอ๋ RACING GARAGE Active Member VIP

  1,733
  22
  38
  งานนี้มันส์แน่นอนครัป เตรียมรถกันใจพร้อมนะครัป
   
 5. ST190...Set...bo

  ST190...Set...bo New Member Member

  2,993
  18
  0
  รอชม อย่าเดียวครับ
   
 6. Sabathe

  Sabathe New Member Member

  12
  0
  0
  กติกาแน่นอนจริงๆ
   
 7. PONG DMAX

  PONG DMAX Active Member Member

  17,123
  14
  38
  น่าไปชมอย่างยิ่ง.....ครับ....อิอิ
   
  แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 28 สิงหาคม 2009
 8. carism

  carism New Member Member

  849
  6
  0
  น่าไปจิงๆ:D
   
 9. PONG DMAX

  PONG DMAX Active Member Member

  17,123
  14
  38
  confirm งานจัดแน่นอนใช่มะคับ.....
   
 10. เด็กวิ่งของ

  เด็กวิ่งของ New Member Member

  4
  0
  0
  ขอยืนยัน สนามสวยมาก ยากพอสมควร ตรงโค้ง ก ไก่ และ S 1 (ถ้าประมาณ)


  20 กันยา เจอกันแน่ครับ

  E36 one make race [www.e36thailand.com]+[www.euroclubrace.com]
   
 11. ภังคี

  ภังคี New Member Member

  17
  0
  0
 12. nOxIeS

  nOxIeS Active Member Moderator Privilege

  650
  31
  28
  เจอกันครับ ไปแน่นอน :D
   
 13. Circuit

  Circuit Member Super Moderator

  208
  1
  18
  กำหนดการแข่ง

  "โปรแกรมการแข่งขันได้มีการปรับปรุงใหม่เพื่อให้ผู้ที่มาวันอาทิตย์มีโอกาสได้ร่วมแข่งขัน"

  ซ้อม (Practice Scheduale) 19 ก.ย. 2552
  9.00 - 16.30 (450 นาที) ลงทะเบียนทุกรุ่น/Register All Class ที่กองอำนวยการ
  8.30 - 17.00 (450 นาที) ตรวจสภาพทุกรุ่น/Scrutineering All Class ที่จุดตรวจสภาพ
  9.00 - 11.00 (120 นาที) ซ้อม Sector 1 ทุกรุ่น/Practice Sector 1 All Class
  10.30 - 11.00 (30 นาที) ซ้อม รอบที่ 1 รุ่น Open Automatic
  11.00 - 12.00 (60 นาที) พักกลางวัน/Lunch Brake
  12.00 - 17.00 (180 นาที) ซ้อม Sector 2 ทุกรุ่น/Practice Sector 2 All Class
  15.00 - 18.00 (180 นาที) ซ้อม Sector 3 ทุกรุ่น/Practice Sector 3 All Class

  แข่ง (Race Scheduale) 20 ก.ย. 2009
  8.00 - 9.00 (60 นาที) ลงทะเบียนทุกรุ่น/Register All Class ที่กองอำนวยการ
  8.30 - 9.30 (90 นาที) ตรวจสภาพทุกรุ่น/Scrutineering All Class ที่จุดตรวจสภาพ
  9.00 - 9.30 (30 นาที) ประชุมนักแข่งทุกรุ่น/Driver Briefing All Class
  9.30 - 11.00 (90 นาที) แข่งขัน Sector 1 ทุกรุ่น/Race Sector 1 All Class
  11.00 - 11.30 (30 นาที) พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
  11.30 - 12.00 (30 นาที) พักกลางวัน/Lunch Brake
  12.00 - 14.30 (150 นาที) แข่งขัน Sector 2 ทุกรุ่น/Race Sector 2 All Class
  14.30 - 18.00 (180 นาที) แข่งขัน Sector 3 ทุกรุ่น/Race Sector 3 All Class
  17.30 - 18.00 (30 นาที) พัก/Brake
  18.40 มอบรางวัลทุกรุ่น (Prize Presentation)

  หมายเหตุ
  1. จุดรับสมัคร/ลงทะเบียน ปิดที่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2552 ไม่มีการรับสมัครและรับลงทะเบียนหลังจากเวลาดังกล่าว
  2. รถแข่งทุกคันต้องผ่านการตรวจสภาพก่อนจึงจะสามารถเข้าร่วมการซ้อม และการแข่งขันได้
  3. นักแข่งทุกคนที่ไม่เข้าร่วมประชุมนักแข่งจะถูกบวกเวลาเพิ่ม 15 วินาที หลังจบการแข่งขัน
  4. นักแข่งทุกคนต้องมีอปกรณ์ความปลอดภัยดังต่อไปนี้
  4.1 ชุดแข่ง หรือชุดที่รัดกุม เช่น เสื้อแขนยาว, กางเกงขายาว
  4.2 ถุงมือ, รองเท้าแข่ง หรือรองเท้าหุ้มส้น (ไม่อนุญาตรองเท้าแตะ)
  4.3 หมวกกันน็อกแบบเต็มใบที่มีสภาพพร้อมใช้งาน (ไม่อนุญาตหมวกแบบครึ่งใบ)
  4.4 รถแข่งทุกคันต้องมีเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดเป็นอย่างตํ่า


  เอกสารเพื่อนำไปพิมพ์ สามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์แนบด้านล่างนี้
   
  แก้ไขล่าสุด: 18 กันยายน 2009
< Previous Thread | Next Thread >

แบ่งปันหน้านี้